İçindekiler
Sayı : 48
Yıl : 2022
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Rivayet, Anlam ve Yorum: Mantar Hadisinin Serencamı / The Story of a Prophetic Ḥadīth on Mushrooms: Transmission and Commentary
Halit Özkan
1-45

Bir Devvânî Muhalifi: Ebû İshak en-Neyrîzî ve Risâle fî tahkīki hakīkati’l-ilm Adlı Eseri / An Opponent of al-Dawwānī: Abū Isḥāq al-Nayrīzī and His Risāla fī taḥqīq ḥaqīqat al-‘ilm
Hasan Korkmaz
47-110

Osmanlı’da Afyon, Kahve ve Tütün Hakkında Bir Usul Tartışması: Câbîzâde Halil Fâiz Efendi ve el-Kelimâtü’l-Usûliyye’si / A Methodological Debate on Opium, Coffee, and Tobacco During the Ottoman Period: Cabizade Halil Faiz Efendi and His al-Kalimāt al-uṣūliyya
Taha Yasin Tan
111-146

نظرية استعدادات الماهية عند ابن عربي وعلاقتها بنفي الجبر عن العباد / Theory of Quiddity Preparedness by Ibn al-‘Arabī and its Relation to the Negation of Determinism of Servants
Münzir Şeyhhasan / منذر شيخ حسن
147-182

Değerlendirme Makalesi

Türkiye’de Üniversite ve Yüksek Öğretime Dair Telif Eserler (1980’den Günümüze) / A Review of the Literature on the University and Higher Education in Turkey (from 1980 to present)
Tuncay Başoğlu
183-260

Kitâbiyat

Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar -Metin Bütünlüğü Arayışları-
Ersin Kabakcı
(Hadiye Ünsal)
261-265

Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl
Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ
(İsmail Araz)
266-271

Tefsir Geleneğinde Rivâyet
Ali Karataş
(Ömer Dinç)
272-275

Islam in China
James Frankel
(Esra Çifci)
276-280

Türkler ve Kur’an
Yaşar Şimşek
(Ahmet Uğur)
281-284

el-Ezmetü’d-düstûriyye fi’l-hadârati’l-İslâmiyye: Mine’l-fitneti’l-kübrâ ile’r-rebîi’l-Arabî
Muhammed Muhtâr eş-Şınkītî (çev. Muhammet Çelik)
(Özgür Kavak)
285-290

Muslim Qur’ānic Interpretation Today: Media, Genealogies, and Interpretive Communities
Johanna Pink
(Muhammed Coşkun)
291-294

Vefeyat

Josef van Ess (1934-2021)
Hilal Görgün - Tahsin Görgün
295-310

Tam Sayı