Articles

Islam and Peace : A Preliminary Survey on the Sources of Peace in the Islamic Tradition

el-Manzûrü'l-İslâmî ve'r-rumûzi's-sakâfiyye ke-mefhûm müteaddidi'l-isti'mâl fi't-tahassusâti'l-ma'rifiyyeti'l-hadîse

Şâh-ı Merdân Murtezâ Ali : Kültürel Alevî Kaynaklarına Göre Hz. Ali Tasavvuru

Amerika'da Müslüman Cemiyetlerin Doğuşu : New Yorklu Müslümanların Din-îSivil ve Eğitsel Kurumlaşma Süreci

Research Notes

Kırım Kadı Sicilleri

Book Reviews

Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler

Monologdan Diyaloğa : Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyaloğu

Is Religion Good for Your Health? The Effects of Religion on Physical and Mental Health

Religion and the Order of Nature

Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri

Ehl-i Beyt : İslâm Tarihinde Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873'e Kadar)

Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri

İstanbul'daki Protestan Kiliseler

The Breaking of a Thousand Swords : A History of the Turkish Military of Samerra (A. H. 200-275/815-889 C. E.)

Tarihte Bir Aydın Tarikatı : Zeynîler

İbn Sînâ'nın Mirası

Comparing Religions Through Law

Full Issue