Table of Contents

Articles

Tefsirin Erken Döneminde Tevil: Mücâhid b. Cebr’in Aklî Yorumları / Ta’wīl in the Early Period of Tafsīr: Mujāhid b. Jabr’s Rational Qur’an Exegesis

Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II. (VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği / A Proposal for a Methodology of Determining Scholarly Circles of Ahl al Ḥa­dīth: The Case of Basra During the First Half of the 2nd/8th Century

İslam’ın Erken Döneminde Şam Bölgesindeki Askerî-İdarî Bölgelerin (Cünd/Ecnâd) Oluşumu ve Bizans (Doğu Roma) Toprak Sisteminin Etkisi / Formation of Military-Administrative Districts (Jund/Ajnād) in Bilād al Shām (Greater Syria) During the Early Islamic Period and the Influence of the Byzantine (the Eastern Roman Empire) Land Regime

Review Articles

Türkiye’de Üniversite ve Yüksek Öğretime Dair Eserler (1775-1980) / A Review of the Literature on the University and Higher Education in Turkey (1775-1980)

İdeolojik Kurguların Ötesinde: Bir Fakih ve Sûfi Olarak Şeyh Bedreddin / Beyond Ideological Theories: Şeyh Bedreddin as a Jurist and Sufi

Book Reviews

Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı

Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi

Bir Dinî İdealin İfade Biçimleri: Râbia el-Adeviyye’den Kalanlar

Obituary

Hadis ve Sünnete Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Nûreddin Itr (1937-2020)

وميض الذكريات مع أستاذ الأجيال العلامة المحدِّث د. نور الدين عتر / Flashing Memories With the Learned Ḥadīth Scholar Nūr al-Dīn ‘Itr, The Teacher of Generations

Full Issue