İçindekiler
Sayı : 45
Yıl : 2021
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Tefsirin Erken Döneminde Tevil: Mücâhid b. Cebr’in Aklî Yorumları / Ta’wīl in the Early Period of Tafsīr: Mujāhid b. Jabr’s Rational Qur’an Exegesis
Mesut Kaya
1-35

Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II. (VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği / A Proposal for a Methodology of Determining Scholarly Circles of Ahl al Ḥa­dīth: The Case of Basra During the First Half of the 2nd/8th Century
Muhammed Enes Topgül - Ömer Faruk Maden
37-68

İslam’ın Erken Döneminde Şam Bölgesindeki Askerî-İdarî Bölgelerin (Cünd/Ecnâd) Oluşumu ve Bizans (Doğu Roma) Toprak Sisteminin Etkisi / Formation of Military-Administrative Districts (Jund/Ajnād) in Bilād al Shām (Greater Syria) During the Early Islamic Period and the Influence of the Byzantine (the Eastern Roman Empire) Land Regime
Halil İbrahim Yılmaz
69-102

Değerlendirme Makaleleri

Türkiye’de Üniversite ve Yüksek Öğretime Dair Eserler (1775-1980) / A Review of the Literature on the University and Higher Education in Turkey (1775-1980)
Tuncay Başoğlu
103-144

İdeolojik Kurguların Ötesinde: Bir Fakih ve Sûfi Olarak Şeyh Bedreddin / Beyond Ideological Theories: Şeyh Bedreddin as a Jurist and Sufi
Asım Cüneyd Köksal
145-184

Kitâbiyat

Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı
S. Frederick Starr, çev. Yusuf Selman İnanç
(Ertuğrul Ökten)
185-189

Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi
Mutlu Gül
(Muhammet Beyler)
190-195

Bir Dinî İdealin İfade Biçimleri: Râbia el-Adeviyye’den Kalanlar
M. Nedim Tan
(Abdullah Taha Orhan)
196-199

Vefeyat

Hadis ve Sünnete Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Nûreddin Itr (1937-2020)
Abdullah Hikmet Atan
201-207

وميض الذكريات مع أستاذ الأجيال العلامة المحدِّث د. نور الدين عتر / Flashing Memories With the Learned Ḥadīth Scholar Nūr al-Dīn ‘Itr, The Teacher of Generations
Muhammed Mücîr el-Hatîb (محمد مجير الخطيب الحسني)
209-218

Tam Sayı