YAYIN HAKLARI

İslam Araştırmaları Dergisi’ndeki yazıların yayın hakları, Yayın Kurulu’nun yayın kararı vermesinin ardından yazarlar tarafından imzalanacak olan Mali Hak Devir Beyanı ile düzenlenir. Buna göre:

Yazar, herhangi bir türdeki eserinden doğan işleme, çoğaltma, yayma, kiralama ve kamuya ödünç verme, doğrudan ve dolaylı temsil, umuma iletim, umuma erişimi sağlama, yayın ve yeniden yayın/iletim, editöryal, tanıtım, merchandising ve format haklarını İSAM’a devir ve temlik eder. Ayrıca yazar yazısının özgün bir eser olduğunu, üzerinde üçüncü kişilere ait herhangi bir hak bulunmadığını; üçüncü kişilerin yazının tümü ya da bir bölümü üzerinde hak iddia etmesi durumunda doğabilecek tazminat ve sair yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Yazar, eserin İslam Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan sürümünü yayınından itibaren yirmi dört (24) ay içinde kişisel, kurumsal veya başka herhangi bir internet sitesine, paylaşım platformuna yahut herhangi bir sosyal medya veya mesajlaşma programına koymayacağını, ancak eserin yayımlanan sürümünün PDF versiyonunun ilk iki (2) sayfasını İSAM tarafından yayımlanmasını müteakip yukarıda sayılan tüm dijital ve sosyal medya ortamlarında paylaşabileceğini kabul ve taahhüt eder. Yazar eseri daha sonra yayımlayacağı matbu kitap veya baş editörlüğünü bizzat yaptığı derleme eser içeriğinde, yirmi dört (24) aylık süre kısıtlaması olmaksızın akademik atıf ve etik kurallarına uygun şekilde yeniden yayımlayabilir, ancak bu konuda İSAM’ı önceden bilgilendirir. Eseri üçüncü şahıslara ait ya da baş editörlüğünü üçüncü şahısların yaptığı bir eser içeriğinde yeniden yayımlamanın ise İSAM’ın iznine bağlı olduğunu kabul eder.

Manevi haklar yazara aittir. Ayrıca yazar, eserin yayımlandığı İslam Araştırmaları Dergisi web sitesindeki kayıtlı sürümüne İSAM tarafından temin edilecek ücretsiz erişim sağlayan bir bağlantı linki edinme, eseri eğitim ve öğretim amacıyla kullanabilme, arşivleme, ayrıca eserin yayımlandığı dergiye ait orijinal bir nüshanın kendisine gönderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İSAM, hangi türden olursa olsun dergide yayımlanan eseri karşılığında yazara herhangi bir telif ücreti ödemez. Ancak eserin İSAM tarafından derleme kitap vb. başka bir eser içeriğinde yayımlanması durumunda telif hakları konusu İSAM ile yazar arasında tekrar görüşülerek yeni bir düzenleme yapılabilecektir.