YAYIN ETİĞİ VE YAYIN İSTİSMARI

İslam Araştırmaları Dergisi tüm yazı türlerinde Araştırma ve Yayın Etiğine titizlikle uyar. Dergi, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan rehberlerde belirtilen akademik yayıncılığın etik ilkelerini benimsemiştir (https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).

Yazar

Teklif edilen yazı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ve intihal ya da telif hakkı ihlali içermemelidir. Yazar, başvuru esnasında yazılı olarak orijinallik beyanında bulunur. Yazar beyanı İSAM tarafından özel bir intihal programı kullanılarak teyit edilir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir safhasında telif hakkı ihlali tespit edilmesi halinde süreç derhal durdurulur ve yazı sahibine iade edilir. Yayımlandıktan sonra tespit edilmesi halinde ilgili kurumlara bilgi verilir. Yazar İslam Araştırmaları Dergisi’ne teklif ettiği makaleyi eş zamanlı olarak başka bir dergiye göndermemelidir.

Raporlama Standartları

Yazarlar icra ettikleri çalışma hakkında doğru bilgi vermelidir ve çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma sunmalıdır. Yazarlar, kullandıkları veri ve malzemeyi doğru bir şekilde aktarmalıdır ve başka araştırmacılar için yeterli derecede açık detay vermeli ve atıfta bulunmalıdır. Kasten yanlış veya eksik bilgi sunmak kabul edilemez gayr-i ahlaki bir davranıştır.

Orijinallik ve İntihal

Yazarlar tamamen orijinal bir çalışma yaptıklarından emin olmalıdır; başkalarının çalışmalarından yararlandılarsa, en uygun şekilde o çalışmalara atıfta bulunmalıdır. İntihalin her çeşidi, kişinin kendinden yaptığı intihaller de dahil olmak üzere, gayr-i ahlaki ve kabul edilemez bir davranıştır.

Birden Çok Defa, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayımlama

Araştırma daha önce yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan yeni ve orijinal bir bakışa veya yoruma sahip olmalıdır. Daha önce herhangi bir formatta yayımlanmış bir yazıyı yeniden teklif etmek ve aynı makaleyi birden fazla dergiye eşzamanlı olarak göndermek gayr-i ahlaki ve kabul edilemez bir davranıştır.

Kaynakların Belirtilmesi

Bir makalede yararlanılan bütün çalışmaların belirtilmesi zorunludur. Yazarlar çalışmalarının mahiyetini belirlemede etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.

Yazarlık

Yazarlık makalenin tasarımı, icrası veya yorumlanmasına mühim katkı yapmış kişilere mahsus kılınmalıdır. Önemli katkı yapmış diğer kişiler eş-yazar olarak listelenmelidir. Makalenin yalnızca belirli yönlerine katkı yapmış kimseler teşekkür faslında anılmalıdır. Eş-yazarların tamamı ve sorumlu yazarlar/yetkililer makalenin dergiye sunulan versiyonunu onaylamış olmalıdır.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Yazarlar çalışmaları için aldıkları mali kaynakları beyan etmelidir. Diğer kişi ve kurumlarla mali veya kişisel ilişkileri gibi hakiki veya potansiyel çıkar çatışmalarını bildirmelidir.

Yayımlanmış Çalışmalarda Temel Hatalar

Yazarlar yayımlanmış çalışmalarında mühim bir hata veya yanlışlık fark ettiklerinde, yazıyı geri çekmek ya da düzeltme yayımlamak üzere editöre bilgi vermekle mükelleftir.

Hakem

Hakem makaleyi önyargı ve subjektiflikten uzak, akademik yazım kriterlerine bağlı biçimde ve telif haklarını gözeterek değerlendirir. Hakemlik sürecinde makaleler ilmîlik, tutarlılık, terminoloji kullanımı, dil ve üslup, başlık-muhteva uyumu gibi açılardan değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem raporunda açık ve anlaşılır ifadeler kullanılması ve ileri sürülen kanaatlerin gerekçelendirilmesi beklenir.

Yayın Kararına Katkı

Hakem değerlendirmeleri yayın kurulunun yayınla ilgili alacağı kararlara yardımcı olduğu gibi yazarların çalışmalarını geliştirmelerine de katkı sağlar. Dergi revizyon taleplerini yazarlara gönderir ve onların hakem önerilerini yerine getirmesini bekler. Yazarların hakemler ve yayın kurulu tarafından talep edilen revizyonları yerine getirmemesi halinde yayın kurulu yazıyı reddetme hakkına sahiptir.

Çabukluk

Hakemlere makale değerlendirmesi için 21 gün süre verilir. Ancak gereken durumlarda bu süre uzatılabilir. Hakemler, değerlendirme için kendilerine gönderilen makaleyi incelemeye ehliyetli olduklarını ve verilen sürede esaslı bir değerlendirme yapabileceklerini düşünüyorlarsa hakemlik teklifini kabul etmeli, aksi takdirde alternatif hakemlerin belirlenebilmesi için dergi editörlüğüne bilgi vermelidir.

Gizlilik

Hakemler değerlendirme sürecinin mahremiyetine saygı duymalıdır. Dergi editörünün izni olmadan makaleye veya değerlendirme sürecine ait hiçbir detayı ifşa etmemelidir. Değerlendirmeye sunulan bir çalışmada yer verilen yayımlanmamış içerikler yazarın izni olmaksızın hakemlerin kendi çalışmalarında kullanılamaz.

Tarafsızlık Standartları

Hakem değerlendirmeleri tarafsız ve yapıcı olmalıdır. Yazı hakkındaki nihai yargı yalnızca yazının akademik kıymetine ve konuyla alakasına dayanmalı ve destekleyici argümanlarla ifade edilmelidir. Yazara yönelik kişisel hücumlar kabul edilemez. Hakemler gerekli açıklama sunmadan bir makaleyi kabul veya reddetmemelidir.

Kaynakların Belirtilmesi

Hakemler, değerlendirdikleri yazılarda yazarlar tarafından atıf yapılmayan çalışmaları belirlemelidir. Daha önce kayda geçirilmiş olan bir gözlem, çıkarım veya argümanın varlığına işaret eden ifadeler, uygun bir atıfla belirtilmelidir. Hakemler kişisel olarak bilgi sahibi oldukları yayımlanmış bir makale ile değerlendirilen çalışma arasında ciddi bir benzerlik ya da örtüşme bulmaları hâlinde editörün dikkatini buna çekmelidir.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler rekabet, iş birliği veya başka türden bir ilişki dolayısıyla, değerlendirdiği makaleyle ilişkisi bulunan yazar, şirket ve kurumlar ile yaşanabilecek çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak yazıları değerlendirmeyi kabul etmemelidir.

Editör ve Yayın Kurulu

Editör gelen yazıların hem orijinallik hem de konu ve biçimsel özellikler açısından İslam Araştırmaları Dergisi’nin yayın ilkeleri ve formatına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygunsa yazıyı ön inceleme safhasına yönlendirmekle sorumludur. Yazının hakemleme ve diğer süreçlerinin koordinasyonu da editör tarafından yürütülür. Editör tarafsız davranmak ve hem yazarın hem de değerlendirme sürecinde yer alan diğer kişilerin kimliklerinin bilinmemesini sağlamakla yükümlüdür.

Yayın kurulu, İslam Araştırmaları Dergisi’nin genel yayın politikasının belirlenmesi başta olmak üzere dergiyle ilgili tüm kararların alındığı organdır. Geçerli mazereti olanlar dışında her üye periyodik olarak yapılan kurul toplantılarına katılır, gerektiğinde e-posta yoluyla görüş bildirir. Yayın kurulu teklif edilen yazıları hakem raporları ve yazardan gelen yanıtlar ışığında değerlendirerek yayımlama ya da reddetme yönünde karar alır. Yayımlanacak yazıların hangi sayıda yer alacağına da Yayın Kurulu karar verir.

Dürüstlük ve Tarafsızlık

Dergi yayın için teklif edilen çalışmaları ön yargıdan uzak bir şekilde değerlendirir. Yazarın ırkı, dini, vatandaşlığı, cinsiyeti, siyasi görüşleri, kıdemi veya kurumsal bağlantılarını dikkate almadan yalnızca akademik kıstaslara göre yazıları değerlendirir.

Gizlilik

Editör ve yayın kurulu üyeleri yazılar hakkında yazar, hakemler, muhtemel hakemler ve diğer editoryal danışmanlar dışında editoryal üyeler dışında kimseye bilgi vermez.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Dergiye sunulan bir çalışmanın içinde yer alan yayımlanmamış veri ve malzemeler yazarın rızası olmaksızın yayın kurulu üyelerinin çalışmalarında kullanılamaz.

Danışma Kurulu

Danışma kurulu, İslam Araştırmaları Dergisi’nin genel gidişatını takip eder ve yayın politikası ile ilgili yönlendirici fikirler üretir. Danışma kurulu üyeleri görüşlerini yazılı olarak beyan edebildikleri gibi editörün ihtiyaç hissettiği durumlarda toplantı da yapabilirler.