All articles by Ahmet Aydın

YearIssuePage

Articles İbn Rüşd Öncesinde Hanefîlerin Umûmü'l-Belvâ Telakkisini Benimseyen Bir Mâlikî: İbn Huveyz Mendâd
Ahmet Aydın
2007 18 49-72