Table of Contents

Research Articles

Batı’da Barış, Doğu’da Savaş: Pasarofça Antlaşması Sonrası Suriye ve Irak’ta Nizamın Tesisi (1718-1722) / Peace in the West, War in the East: Reestablishing Order in Syria and Iraq after the Treaty of Passarowitz (1718-1722)

Creation of Mamluk Social Identity Through Madrasas and Production of Texts / Medrese ve Metin Üretimi Üzerinden Memlük Toplumsal Kimliğinin İnşası

From Fiqh Matn to Code of State: Shifting Representation of the Multaqā from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries Ottoman World and Beyond / Fıkıh Metninden Devletin Pozitif Hukuk Koduna Doğru: XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Osmanlı Dünyası ve Sonrasına Doğru Mültekā’nın Değişen Sunumu

تحقيق «حصن العارفين من فتن الزمان في كل آن» لإبراهيم حقي الأرضرومي (ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م) The Analysis and Critical Editon of İbrahim Hakkı Erzurumi’s Treatise Entitled Ḥiṣn al-‘ārifīn min fitan al-zamān fī kulli ān

Research Note

“Cevâmiu’l-Kelim” ve “Câmiu Hâdimi’l-Haremeyn” Adlı Dijital Hadis Veri Tabanları Üzerine Notlar / Some Notes on Digital Ḥadīth Databases: The Cases of “Jawāmi‘ al-Kalim” and “Jāmi‘ Khādim al-Ḥaramayn”

Book Reviews

The Abbasid House of Wisdom: Between Myth and Reality

The Oxford Handbook of the History of Education

Taberî Tefsiri’nin Kaynakları

Hikmetü’l-işrâk – Hikmetü’l-işrâk Şerhi

Velayet Mührü: İbn Arabî Öğretisinde Nübüvvet ve Velayet

Siyasal Düzen: Adalet ve Asabiyetin Siyasetteki Rolü

Who Killed Panayot?: Reforming Ottoman Legal Culture in the 19th Century

Mezhepler Arası Mücadele –Hanbelîlik-Eş‘arîlik İlişkisi

Full Issue