İçindekiler
Sayı : 49
Yıl : 2023
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Batı’da Barış, Doğu’da Savaş: Pasarofça Antlaşması Sonrası Suriye ve Irak’ta Nizamın Tesisi (1718-1722) / Peace in the West, War in the East: Reestablishing Order in Syria and Iraq after the Treaty of Passarowitz (1718-1722)
M. Habib Saçmalı
7-32

Creation of Mamluk Social Identity Through Madrasas and Production of Texts / Medrese ve Metin Üretimi Üzerinden Memlük Toplumsal Kimliğinin İnşası
Büşra Sıdıka Kaya
33-66

From Fiqh Matn to Code of State: Shifting Representation of the Multaqā from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries Ottoman World and Beyond / Fıkıh Metninden Devletin Pozitif Hukuk Koduna Doğru: XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Osmanlı Dünyası ve Sonrasına Doğru Mültekā’nın Değişen Sunumu
Kasım Kopuz
67-114

تحقيق «حصن العارفين من فتن الزمان في كل آن» لإبراهيم حقي الأرضرومي (ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م) The Analysis and Critical Editon of İbrahim Hakkı Erzurumi’s Treatise Entitled Ḥiṣn al-‘ārifīn min fitan al-zamān fī kulli ān
Ömer Faruk Can / عمر فاروق جان - Abdurrahman Mıhcıoğlu / عبد الرحمن ميخجى أوغلو
115-166

Araştırma Notu

“Cevâmiu’l-Kelim” ve “Câmiu Hâdimi’l-Haremeyn” Adlı Dijital Hadis Veri Tabanları Üzerine Notlar / Some Notes on Digital Ḥadīth Databases: The Cases of “Jawāmi‘ al-Kalim” and “Jāmi‘ Khādim al-Ḥaramayn”
Muhammed Enes Topgül
167-176

Kitâbiyat

The Abbasid House of Wisdom: Between Myth and Reality
Ekmeleddin İhsanoğlu
(İsmail E. Erünsal)
177-182

The Oxford Handbook of the History of Education
Ed. John L. Rury and Eileen H. Tamura
(Tuncay Başoğlu)
183-188

Taberî Tefsiri’nin Kaynakları
Mesut Kaya
(Ceyda Gürman)
189-195

Hikmetü’l-işrâk – Hikmetü’l-işrâk Şerhi
Şehâbeddin es-Sühreverdî – Şemseddin eş-Şehrezûrî, çev. Tahir Uluç
(Gülizar Ekinci)
196-201

Velayet Mührü: İbn Arabî Öğretisinde Nübüvvet ve Velayet
Michel Chodkiewicz, çev. Birol Biçer, Velayet Mührü: İbn Arabî Öğretisinde Nübüvvet ve Velayet
(Ali İhsan Kılıç)
202-207

Siyasal Düzen: Adalet ve Asabiyetin Siyasetteki Rolü
M. Akif Kayapınar
(Nurullah Ardıç)
208-213

Who Killed Panayot?: Reforming Ottoman Legal Culture in the 19th Century
Omri Paz
(Kübra Nugay)
214-219

Mezhepler Arası Mücadele –Hanbelîlik-Eş‘arîlik İlişkisi
İsa Koç
(Abdullah Ömer Yavuz)
220-224

Tam Sayı