Table of Contents

Articles

Yehuda Halevi’nin el-Kitâbü’l-Hazerî’de (Kuzari) Ortaya Koyduğu Yahudilik Savunusu ve İslâm’a Yönelik Eleştirileri / Judah Halevi’s Defense of Judaism and Critique of Islam As Put Forth in His Kuzari

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları / A New Look at Sunnī-Shī‘īte Sectarianism: Reinvented Contexts of Prophetic Traditions

Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi / The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will

تحقيق »رسالة فى رقص المتصوّفة «لحُسَام جَلَبِيّ / A Critical Edition of the Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa by Hüsam Çelebi

Review Article

Tasavvufun Teşekkül Sürecine Yeni Yaklaşımlar: Başer, Karamustafa ve Green Örnekleri / New Approaches to the Formative Period of Sufism: The Cases of Başer, Karamustafa, and Green

Book Reviews

Education, Poverty and Gender:Schooling Muslim Girls in India

Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn: Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi

İslâm Bilim Tarihi: İslâm Coğrafyasının Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar

Obituary

İslâm Araştırmalarına Adanan Bir Asırlık Hayat: Fuat Sezgin (1924-2018)

Full Issue