İçindekiler
Sayı : 41
Yıl : 2019
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Yehuda Halevi’nin el-Kitâbü’l-Hazerî’de (Kuzari) Ortaya Koyduğu Yahudilik Savunusu ve İslâm’a Yönelik Eleştirileri / Judah Halevi’s Defense of Judaism and Critique of Islam As Put Forth in His Kuzari
Salime Leyla Gürkan
1-44

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları / A New Look at Sunnī-Shī‘īte Sectarianism: Reinvented Contexts of Prophetic Traditions
Muhammed Enes Topgül
45-83

Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi / The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will
Hayrettin Nebi Güdekli
85-129

تحقيق »رسالة فى رقص المتصوّفة «لحُسَام جَلَبِيّ / A Critical Edition of the Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa by Hüsam Çelebi
Murat Polat
131-170

Değerlendirme Makalesi

Tasavvufun Teşekkül Sürecine Yeni Yaklaşımlar: Başer, Karamustafa ve Green Örnekleri / New Approaches to the Formative Period of Sufism: The Cases of Başer, Karamustafa, and Green
Abdullah Taha Orhan
171-182

Kitâbiyat

Education, Poverty and Gender:Schooling Muslim Girls in India
Latika Gupta
(Cemil Kutlutürk)
183-188

Şerhu Hal‘i’n-na‘leyn: Hal‘u’n-na‘leyn Şerhi
Muhyiddin İbnü’l-Arabî (nşr. ve trc. Ercan Alkan)
(Ali İhsan Kılıç)
189-193

İslâm Bilim Tarihi: İslâm Coğrafyasının Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar
Ahmed Cebbar (çev. Lütfi Fevzi Topaçoğlu)
(Canan Ağyürek)
194-199

Vefeyat

İslâm Araştırmalarına Adanan Bir Asırlık Hayat: Fuat Sezgin (1924-2018)
Taha Yasin Arslan
201-205

Tam Sayı