Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Bir Mezopotamya Şehri Olarak Bağdat: Dairevi Şehrin Kuruluşu ve Mimari Özellikleri / Baghdād as a Mesopotamian City: Foundations and Architectural Features of the Round City

Tefsir ve Kur’an İlimleri Arasında Bir Telif: Ebü’l-Hasan el-Havfî’nin el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân’ı / A Work Between the Literatures of Tafsīr and ‘Ulūm al-Qur’ān: Abū al-Ḥasan al-Ḥawfī’s al-Burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān

Tuğrâî’nin Lâmiyyetü’l-Acem Adlı Kasidesinde Sembolik Anlatım / The Claims for Symbolic Expressions in al-Ṭughrā’ī’s Lāmiyyat al-‘Ajam

Applying Modern Literary Theories to Pre-Islamic Arabic Poetry: A Critical Analysis of the “Rite of Passage” Model / Modern Edebî Kuramları İslamiyet Öncesi Arap (Cahiliye) Şiirine Uygulamak: “Geçiş Âyini” Modelinin Eleştirel Tahlili

Araştırma Notları

“Hac Yolunda Bir Karınca” Mehmet Genç İçin Bir Biyografi Denemesi / An Ant on the Way to the Pilgrimage: An Attempt to Write a Biography of Mehmet Genç

Değerlendirme Makalesi

Türkiye’de Üniversite, Medrese ve Yüksek Öğretime Dair Tercüme Eserler (1980’den Günümüze) / Review of the Literature on the University, Madrasa and Higher Education in Turkey (Works Translated into Turkish from 1980 onwards)

Kitâbiyat

Kavalalı Mehmed Ali: Osmanlı Valiliğinden Mısır Hükümdarlığına

Müphemlik Kültürü ve İslâm: Farklı Bir İslâm Tarihi Okuması

Comparative Theories and Methods: Between Uniplexity and Multiplexity

Vefeyat

Mehmet Genç (1934-2021)

Prof.Dr. Ömer Faruk Harman (1950-2021)

Tam Sayı