Jenerik ve İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Tefsirde Mezhepsel Tercihlerin İşlenmesi: Saîd b. Ahmed el-Kindî’nin İbâzî Tefsiri / Applying Sectarian Preferences in Exegesis: Saīd b. Ahmed el Kindī’s İbādī Commentary

Osmanlı Dönemi Enmûzecü’l-Ulûm Literatüründe İlimler Sıralaması ve Nev‘î’nin Netâyicü’l-Fünûn’u / Enumerating Sciences in the Ottoman Period Genre of Unmūzaj al-ʿulūm and Nevʿî’s Netâyicü’l-fünûn

Black Eunuchs, Slave Soldiers and Concubines in Fātimid Egypt / Mısır Fātimī Devletinde Siyahi Hadımlar, Köle Askerler ve Cariyeler

Endülüs’te Tarım Alanında Ortaya Çıkan Gelişmeler / Developments in the Field of Agriculture in Muslim Spain

Araştırma Notu

Güney Afrika’da Bir Osmanlı Müderrisi Ebûbekir Efendi’nin Kayıp Eseri Miftâhu’d-Dîn Üzerine / A Hitherto Lost Work of an Ottoman Scholar in South Africa: Abu Bakr Effendi’s Miftah Al-Din

Kitâbiyat

Muntasir Zaman, The Height of Prophet Adam: At the Crossroads of Science & Scrpiture

Enes Büyük, Tefsir İlminin Mahiyeti Sorunu

إبراهيم الحلبي المَذَري٬ سلك النظام شرح جواهر الكلام

Laurence Louër, Sünniler ve Şiiler: Bir İhtilafın Siyasi Tarihi

Özcan Hıdır, Batı’da Hz. Muhammed İmajı

Furkan Çelebi, Orta Çağ’da Bir İslâm Şehri Rey -Büveyhîler Dönemi-

Naser Dumairieh, Intellectual Life in the Hijāz before Wahhabism: Ibrāhīm al Kūrānī’s (d. 1101/1690) Theology of Sufism

Josef Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu

Tam Sayı