Hayrettin Nebi Güdekli adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi / The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will
Hayrettin Nebi Güdekli
2019 41 85-129

Kitâbiyat İmam Matürîdî'de Akıl - Vahiy İlişkisi
Hülya Alper
(Hayrettin Nebi Güdekli)
2009 22 123-131