Orhan Ençakar adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 979/1572) Tabakātü’l-mesâil Adlı Risalesinin Tahkik ve Tahlili / A Critical Edition and Analysis of Kınalızade Ali Efendi’s (d. 979/1572) Ṭabaqāt al-masā’il
Orhan Ençakar
2022 47 97-143

Makaleler Bir Mezhebin Yitik Kültürü: Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü / Lost Culture of a Legal School: Nawādir Literature in the Ḥanafī School
Orhan Ençakar
2020 44 1_36

Makaleler Hanefî Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasarü’l-Kerhî / A Canonical Lost Text in the Literature of the Ḥanafī Fiqh: Mukhtaŝar al-Karkhī
Orhan Ençakar
2017 37 7-32