İçindekiler
Sayı : 04
Yıl : 2000
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık ve Hekimler Hakkında Bazı Yeni Tesbitler
Nejat Göyünç
1-6

Molla Lutfî’nin İdamına Karşı Çıkan Efdalzâde Hamîdüddin Efendi’nin Ahkâmü’z-zındîk Risalesi
Şükrü Özen
7-16

Dinî Çoğulculuk Problemine Yeni Bir Yaklaşım
Adnan Aslan
17-30

İbn Kemal’in Para Vakıflarına Dair Risâlesi
Tahsin Özcan
31-41

Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Risâle fi’l-Kinâye ve’t-Ta‘rîz’i
Musa Yıldız
43-68

Osmanlı – Tîbû Münasebetleri: Büyük Sahrâ’da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması
Ahmet Kavas
69-104

Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil
Hilal Görgün
105-131

Fıkıh ve Sosyal Bilimler Arasında Son Dönem Osmanlı Aydını
Recep Şentürk
133-171

Türkiye’de Alevî/Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım
İlyas Üzüm
173-187

Babanzâde Ahmet Naim Bey’in Modern Felsefe Terimlerine Dair Çalışmaları
İsmail Kara
189-279

Kitâbiyat

Revival and Reform in Islam
Fazlur Rahman
(Yasin Dutton)
281-283

Islam - A Short Introduction
Abdulkader Tayob
(Mona Siddiqui)
283-284

The Turkish Republic at 75 Years. Progress - Development - Change
David Shankland (ed.)
(Sabine Strasser)
284-286

Rise of the Young Turks : Politics, The Military and Ottoman Collapse
Naim Turfan
(Azmi Özcan)
286-287

Studies On Ottoman Economic and Social History
Halil Sahillioğlu
(Tahsin Özcan)
287-289

Religion as a Chain of Memory
Dani è le Hervieu-L é ger
(Recep Şentürk)
290-294

Derviş Şemseddin, Kuşların Münazarası -Deh Murg-
Hasan Aksoy
(Ali Yılmaz)
294-296

Asr-ı Saâdet'te Yönetim - Piyasa İlişkisi
Cengiz Kallek
(Tahsin Özcan)
296-298

Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatı
Abdurrahman Güzel
(Vildan Serdaroğlu-Şişman)
299-301

The Environmental Dimensions of Islam
Mawil Izzi Dien
(Mehmet Önal)
301-303

Vefeyat

Ahmet Gürtaş, 1940-1999
Mustafa Uzunpostalcı
305-307

Tam Sayı