İçindekiler
Sayı : 39
Yıl : 2018
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Mu‘tezile’nin Hüseyniyye Ekolünün Dünyevî Aslah Konusuna Yaklaşımı / The Approach of the Ḥusayniyya School of Mu‘tazila to Aŝlaḥ in Mundane Matters
Orhan Şener Koloğlu
7-27

Yemenî’nin Tuhfetü’l-eşrâf Adlı el-Keşşâf Şerhinde Mu‘tezile Savunusu / The Defense of Mu‘tazila in al-Yemenī’s Commentary on al-Kashshāf titled Tuḥfa al-ashrāf
Mehmet Taha Boyalık
29-53

The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature / Nazianzuslu Grigorios’un Vaftiz Teolojisinde Kutsal Ruh İle İnsanın Mükemmelleşmesi Arasındaki İlişki: Hıristiyan Arap Literatürü Bağlamında Bir İnceleme
Elif Tokay
55-87

تحقيق «تخريج الأقوال في مسألة الاستبدال» لابن قطلوبغا / A Critical Edition of the Takhrīj al-aqwāl fī mas’ala al-istibdāl by Ibn Quṭlūbughā
Yasin Erden
89-148

Araştırma Notları

Küleynî’nin el-Kâfî’sinde Ravza Bölümü ve Etrafındaki Tartışmalar / Discussions Around the Chapter of “al-Rawḍa” in al-Kulaynī’s al-Kāfī
Bekir Kuzudişli
149-157

Kitâbiyat

Aristotle and the Arabic Tradition
Ahmed Alwishah and Josh Hayes (ed.)
(Şeyma Kömürcüoğlu)
159-165

Dil, Söz ve Fesâhat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi
M. Taha Boyalık
(Ahmet Aytep)
166-173

Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition
Michael Ebstein
(Emrah Kaya)
174-182

Vefeyat

Hindistanlı Hadis Âlimi Muhammed Mustafa el-A‘zamî (1930-2017)
Ayşe Esra Şahyar
183-190

Tam Sayı