İçindekiler
Sayı : 33
Yıl : 2015
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

İslâm İlimler Tarihinde Muhâkemât Geleneği: Tefsir Hâşiyeleri Merkezli Bir Deneme
Mesut Kaya
1-37

Klasik Dönem Kelâmında Dakīku’l-Kelâmın Yeri ve Rolü
Mehmet Bulğen
39-72

Goethe’s Werther at the Crossroads: Love’s Agony in Taṣawwuf and Metaphysica
Ömer Kemal Buhari
73-106

Kitâbiyat

Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet
Abdulhamit Kırmızı
(Fikriye Karaman)
107-114

Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi
Semih Ceyhan
(Mesut Sandıkçı)
115-120

Defter-i Dervîşân: Yenikapı Mevlevîhânesi Günlükleri
Sezai Küçük - Bayram Ali Kaya (haz.)
(Büşra Çakmaktaş)
120-124

Ibrahim Al-Dasuqi (1255-1296): A Saint Invented
Helena Hallenberg
(Ayşegül Mete)
124-131

Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond
Jari Kaukua
(Sümeyye Parıldar)
132-136

Kitâbü’t-Tahrîş: İlk Dönem Siyasî ve İtikadî İhtilâflarında Hadis Kullanımı
Hüseyin Hansu (haz.) - Mehmet Keskin (çev.)
(Osman Demir)
136-140

Die Träume der Schulweisheit: Leben und Werk des ‘Alī b. Muģammad al-Ğurğanī (gest. 816/1413)
Josef van Ess
(Muharrem Kuzey)
140-147

İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği
M. Cüneyt Kaya (ed.)
(Ahmet Süruri)
147-156

Buhâra Hukuk Okulu: Vakıf Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefî Hukuku Üzerine Bir İnceleme
Murteza Bedir
(Emine Arslan)
157-164

Tam Sayı